Stresové podmínky pro trávník

Na písčité nebo chudé půdě, často nízko sekání trávníku, při intenzivním využívání trávníku doporučujeme dodávat vyšší dávky živin. Pokud se trávník pod vlivem dešťů stává neprevzdušnený, kořeny nejsou schopny čerpat dostatečné množství živin.

Horké a mrazivé podmínky

Voda je základ života. To platí i pro trávník. Až dva litry vody na metr čtvereční denně spotřebuje trávník při 20 ° C, při 30 ° C je to pět litrů a pokud je vítr, ještě více. Trávy skládají ze 75 – 90% vody, proto je voda důležitá pro látkovou výměnu, pro přívod živin a také ochlazení rostlin. Ztráta 5 – 10% mohou vést k odumření trav. Pokud kromě horka působí i vysoká vlhkost vzduchu několik týdnů, je to alarmující jev. Při teplotě 20 – 25 ° C zaostává ve vrchní vrstvě růst kořenů, při 30 ° C kořeny přestávají růst a při více než 32 ° C je porušena funkce kořenů. Nové se netvoří a zaostává i růst nadzemní části. V trávníku vznikají prázdná místa, které je třeba dosít.

Ozdravení trávníku

Pokud je tráva po dosevu asi 8 cm vysoká, zkosem na 4 cm se odstraní i případný plevel. Pak se přidá hnojivo s vyšším obsahem dusíku.

Hodně vláhy

Pokud se trávník pod vlivem dešťů stává neprevzdušnený, kořeny nejsou schopny čerpat dostatečné množství živin. tehdy se aplikuje např. hnojivo Scotts letní hnojení s mikroelementem.

Mech – trávník ve stínu

Pro trávníky ve stínu je třeba vytvořit odlišný výživový program. Přehnojení stimuluje růst nadzemní části na úkor podzemní. Trávníky ve stínu se přihnojují před sezónou, začátkem jara nebo léta, předtím, než intenzivně rostou listy, nebo až tehdy, když je už listů méně. Stačí jim méně vody, je třeba si všímat příznaky vadnutí. Sekejte na nejvyšší doporučenou výšku, vždy skoste max. 1/3 výšky trávnika. Pokud nemusíte, nechoďte zbytečně po trávníku.

Nedostatek dusíku

Při nedostatku dusíku, který se projeví nažloutlou barvou trávníku, pomalým růstem a ne príliš lákavým vzhledem, se doporučuje aplikovat hnojivo Sportsmaster 36 +5 +11 + mikrolelementy, které obsahuje dusík v okamžitě přijatelné formě; a část je dusíku v pomalu působící formě. Obsahuje také výtažky z mořských řas, které zlepšují barevnost trávníku a rozvoj bočních výhonků. Také obsahuje inhibitor nitrifikace DIDIN, který ovlivňuje půdní mikrobiální reakce zpomalující uvolňování dusíku.

Vápnění trávníku

Stupeň kyselosti půdy má zásadní význam pro růst trávníku. Příliš kyselá půda (pH pod 5,5) zabraňuje životu v půdě, a tím i přísunu živín. Kyslost půdy se zvyšuje díky kyselým dešťům a vyplavováním vápníku. V takové půdě se daří houbám a mechu a zaostává růst trávníkových trav.
Nedostatek vápníku je v trávníku vzácný. Vápnem zasáhneme jedině tehdy, pokud jsou jasné příznaky nedostatku vápníku, tj. trávy mají tenké listy, trávník je velmi řídký, v trávníku se objeví plevele jako šťáv, šťavel a mech. V případě podezření na nedostatek vápníku udělejte test na pH – pokud je pH pod 5,5, vápno. V případě objevení výše uvedených příznaků aplikujte 65-68 g / m2 mletého vápence na podzim nebo v zimě. Pokud se neobjeví výše uvedené příznaky, nevápněte. Použití ostatních druhů vápence vede ke zhoršení stavu – rozšíří se žížaly plevele a houbové choroby. Musíme zvýšit, a nikoli snížit pH půdy. Docílíme to i systematickou aplikací topdressingu.

Kvalitní travní osivo

Hydroosev

Hydroosev – je metoda výsevu trávníku, která se provádí speciálními stroji, které směs nastříkají na osévanou plochu. Směs, kterou se vysévá, obsahuje osivo, hnojivo a biologický tmelící materiál, který udržuje osiva na povrchu půdy. Do směsi se obvykle přidává barvivo pro přesné určení oseté plochy. Hydroosev byl poprvé představen v USA v roce 1950 jako nejekonomičtější řešení výsevu podél dálnic. Hydroosev má široké uplatnění – zakládání trávníků na soukromých pozemcích, svazích, okrajích přehrad, golfových hřištích, při budování parků, rekultivace pozemků, při výstavbě sportovišť, na letištích a obnově porostů po požárech nebo těžební činnosti.

Výhody hydroosevu

Výhodou hydroosevu je rychlejší aplikace, rovnoměrné rozložení osiva a hnojiva, tvorba hustšího porostu, vysévání i na těžko přístupných místech a snížení půdní eroze. Zastoupení jednotlivých složek ve směsi pro hydroosev závisí na stanovištních podmínkách a účelu využití trávníku. Hydroosev se může provádět během celého roku.
Hnojiva, které se do směsi přidávají, umožňují rychlý rozvoj životaschopného kořenového systému, poskytují potřebné živiny po dobu 10 týdnů. Je třeba mít na paměti, že hnojiva nenahrazují půdu, ale ji vylepšují. Pokud je půda nekvalitní, je potřeba přidat organickou hmotu.

Hydroosev není magický způsob výsevu bez zvážení, jaké travní osivo třeba použít. Takže je důležité zohlednit výběr osiva. Vyberte typ osiva, který bere v úvahu faktory, jako je složení půdy, pH půdy, teplotní podmínky, klimatické podmínky, obsah solí, živin, nečistot.

VIDEO: Ukázka hydroosevu

Výsev trávníka nebo travní koberec?

Významnou součástí zahradního prostoru jsou travnaté plochy s kvalitním a udržovaným trávníkem. Tato plocha může sloužit nejen k okrasným účelům, ale i jako preistor pro dovádění dětí i dospělých. Pokud chceme mít kvalitní trávník, je třeba ho správně založit a intenzivně udržovat. V současnosti existují dva způsoby zakládání trávníku, a to výsev a položení hotových travních koberců – drnů. Každý způsob má své výhody i nevýhody a záleží jen na investorovi, jaký způsob si vybere.

Příprava plochy

Ať už trávník zakládáme výsevem nebo travním kobercem, je třeba plochu nejprve důkladně připravit. Plocha musí být zbavena plevelů, nejjednodušší a nejúčinnější je chemické odplevelení. Nejvhodnějším podkladem pod trávníky jsou středně lehké, písčité půdy se středním obsahem humusu. Těžší a méně propustné půdy můžeme zlehčit přidáním písku, nebo organické hmoty – zahradnický substrát, nebo kompost. V případě, že již máme rozprostřením kvalitní ornici (150-200 mm) bez větších hrud, musíme plochu urovnat hrabáním a válcováním, čímž se i přiměřeně utuží. Na takto připravený podklad můžeme založit trávník vybraným způsobem.

Travní koberce

U trávníků zakládaných kobercem je hlavní výhodou okamžité docílení požadovaného efektu. Třeba počítat s tím, že je to už kus živé hmoty, o kterou se dříve staral tým zkušených odborníků a všechny počáteční problémy, se kterými se setkáme při vysévání trávnících, za nás už kdosi vyřešil. S tím jsou spojeny samozřejmě i vyšší pořizovací náklady. V našich podmínkách zatím u mnoha lidí převládá názor, že jde o exkluzivní a drahý způsob zakládání trávníků, což však při sečtení nákladů na vzrůst trávníku do stádia, kdy splňuje všechna kritéria kvality, nemusí být vždy pravdou. Travní koberce jsou již ošetřeny proti houbovým chorobám, rzí a plevelům. Při základním trávníku travním kobercem prakticky vyloučíme problém s likvidací plevelů, s počátečním sekáním, s přihnojováním hnojivy apod. Další nespornou výhodou zakládání trávníku tímto způsobem je skutečnost, že trávník můžeme zakládat po celé vegetační období, pokud neklesnou teploty pod bod mrazu. Jednou z nevýhod jsou náklady na dopravu.

Výsev trávníku

U trávníků zakládaných výsevem jsou hlavní výhodou nižší pořizovací náklady. Nevýhodou je potřeba podstatně intenzivnější péče v počátečním stadiu, vyšší náklady na chemické přípravky apod. Při zakládání trávníku výsevem třeba klást velký důraz na výběr travní míšenky. Potřebné množství travní směsi na 1 m2 je závislé na druhové skladby, pohybuje se v rozmezí 15-30 g/m2. Doba vzrůstu jednotlivých trav je různá (7-30 dní).

Pro rovnoměrnost výsevu je potřeba vysévat dvakrát kolmo na sebe. Po vysetí se osivo zapracuje do půdy, do hloubky max. 10 mm, protože trávy v počátečním stadiu klíčení nejsou schopny přerůst z větší hloubky a klíčení travního osiva by tak bylo příliš nerovnoměrné. Po výsevu je potřeba obohatit půdu startovací dávkou hnojiva. První sečení čerstvě založeného trávníku děláme až po vzejití většiny trav do výšky 10-12 cm. Výška prvního sečení by neměla být nižší než 6 – 7 cm. Po zapojení porostu můžeme výšku sečení snížit až na 3,5-5 cm. V případě, že travní osivo z různých důvodů vyklíčí nerovnoměrně, je třeba prázdná místa dosít novým osivem, ale stejnou travní směsí. Prokypření půdy při zakládání trávníku podpoříme i růst plevelů, nacházejících se v půdě. Většinou jde o jednoleté rostliny, které častým kosením odstraníme. Neubráníme se ani plevelům, které se do trávníku dostanou nálety z okolí. Na jejich likvidaci je vhodnější použít některý ze selektivních herbicidů, které likvidují širokolisté rostliny. Tomuto se však nevyhneme ani při trávnících zakládaných drnu. Jednou z dalších nevýhod je, že výsevem můžeme zakládat trávník pouze ve vhodném vegetačním období, to znamená v jarních a podzimních měsících.

Následná údržba trávníka

Údržba výsevu trávníku je v dalších letech už totožná s údržbou trávníku založeného kobercováním. Kromě pravidelného sečení, hnojení, odplevelování a ochrany před nemocemi a škůdci, je nezbytná dostatečná závlaha trávníku. V krajních případech je možné zavlažovat trávník i ručním poléváním, ale tímto způsobem nikdy nedocílíme rovnoměrné zalití, což se projeví na zbarvení a růstu trávníku. Nejvhodnější je použít automatický povrchový zavlažovací systém. Je to vlastně systém podzemních trubek, které přivádějí vodu od zdroje k jednotlivým postřikovačem. Na zalévání trávníku je najvhodjnější použít výsuvné postřikovače, které jsou v klidové poloze umístěny pod povrchem terénu. Tlakem vody se vysunou nad terén a zavlažují danou plochu. Po skončení zavlažovacího cyklu se opět zasunou do původní polohy. Celý systém je řízen ovládací jednotkou a pracuje většinou v nočních hodinách, kdy je zavlažování vzhledem k nízkému výpar najúčinnnejší. Zároveň tím dochází k výraznému šetření vody. Automatický zavlažovací systém zaručí, že trávník je zavlažovaná rovnoměrně, nevznikají tak suché ani příliš prevlhčené místa. Instalaci zavlažovacího systému je třeba nechat na specializovanou firmu, která systém odborně vyprojektovat a nainstaluje.

Každý trávník postupem času stárne a potřebuje kromě pravidelné údržby i některé další zásahy, které ho omladí a zkrášlí. Pravidelným sekáním a intenzivním využíváním trávníku se vrchní vrstva půdy zhutňuje, čímž se ztěžuje přísun vzduchu a vláhy do půdy. Takovému trávníku pomůže provzdušnění vrchní vrstvy, kterému odborně říkáme aerifikace. Nedokonalým vyhrabávání posečené trávy, ale i vlivem sucha a stárnutím, vzniká ve spodní vrstvě travního porostu těsně nad zemí hmota, složená z úlomků pokosené trávy, suchých a odumřelých částí, tzv. stařina. Je žluté až žlutohnědé barvy, v různém stadiu rozkladu v závislosti na vláhové podmínek. Přítomnost stařiny způsobuje v trávníku nerovnoměrné zbarvení a podporuje vznik houbových onemocnění. Stařinu můžeme odstranit různými typy vyčesávací a vertikutátorů.

Kvalitní travní osivo

Věnujte trávníku dostatečnou pozornost

Léto je pro každý trávník zatěžkávací zkouškou. Trávník, stejně jako lidský organismus, dokáže tyto výkyvy dobře zvládat jen pokud je v co nejlepší kondici.

Dbejte na zdraví trávníku

Základem kvalitního trávníku je jeho dobrý zdravotní stav, který je do velké míry ovlivněn silným a dobře vyvinutým kořenovým systémem. Pro rovnoměrný růst kořenů i nadzemní zelené části trávníku je velmi důležitá správná výživa. Jako každá rostlina, tak i trávník potřebuje živiny nepřetržitě. Jednorázové velké dávky živin mají za následek, že rostlina přijme velké množství živin, využije je na extrémně rychlý růst a po vyčerpání zdroje živin opět dochází k útlumu a stresu. Trávník není nucen vyvíjet silný kořenový systém a veškerou energii růstu soustřeďuje na listovou plochu, která při extrémně rychlém růstu tvoří pletiva mnohem náchylnější na nemoci a vlivy prostředí.

Správné hnojení trávníku

Proto je na hnojení vhodné používat hnojiva s postupným nebo dlouhodobým uvolňováním živin, které trávníku dodávají živiny postupně v malých množstvích a tím stimulují rovnoměrný růst nadzemní části i kořenové soustavy.
Například společnost Everris (dosud známá jako Scotts) je dodavatelem vysoce kvalitních hnojiv a travních osiv prověřených v nejnáročnějších podmínkách jako jsou golfová hřiště, fotbalové stadiony a jiné extrémně zatěžované trávníky jako např. trávníky ME ve fotbale EURO 2012 a olympijských her ​​v Londýně. To už je pěkná zátěž na trávník, tomu věřte.

Pro travnaté plochy jako jsou zahrady společnost Everris vyvinula speciální řadu hnojiv a osiv Landscaper Pro.

V letních měsících je velmi vhodné používat hnojivo Landscaper Pro Stress Control. Je to dlouhodobě působící granulované hnojivo, které má účinnost 2-3 měsíce a v každé granuli obsahuje všechny základní živiny. Granule jsou obalené pryskyřičným obalem, který na základě teploty propouští živiny v malých množstvích do půdy. Toto hnojivo má vyšší obsah draslíku, který podporuje hospodaření rostlin s vodou, zpevňuje buněčné stěny a tím napomáhá k lepší toleranci vůči různým stresovým faktorům. Doporučujeme jej aplikovat od poloviny června do konce srpna. Hnojivo se dodává v 15kg balení a doporučuje se aplikovat 25-35 g/m2 trávníku. Při takové dávce můžeme z jednoho pytle pohnojit cca 400 až 600 m2 trávníku.

Alternativní hnojiva

Alternativním hnojivem je Landscaper Pro Pre-Winter, které podobně jako Stress Control díky zvýšenému obsahu draslíku zvýší odolnost trávníku vůči stresovým faktorům. Hnojivo má účinnost 4-5 měsíců a využívá se pro přípravu trávníku na zimu. Hořčík obsažený v hnojivu podporuje fotosyntézu a tvorbu chlorofylu i v méně příznivých světelných podmínkách. Hnojivo se doporučuje se aplikovat v měsících srpen až září. Balení a aplikovaná dávka jsou stejné jako u hnojivu Stress Control.

S koncem léta a nástupem podzimu přichází vhodné čas na výsevy a dosevy trávníku. Pro tyto účely doporučujeme použít výjimečné travní směsi Landscaper Pro Finesse nebo Supreme. Obě směsi jsou specifické svým složením, přičemž každá z nich se skládá ze 7 kvalitních odrůd používaných na profesionálních trávnících a tedy proto i trávníky dosahují profesionální kvalitu. Travní směs Finesse je nejvhodnější pro reprezentativní trávníky, kde vyžadujeme hustý porost s jemnými listy, sytou barvou.

Novinkou v tomto roce je Supreme, která je doporučená pro zatěžované trávníky. Specifikem této směsi je unikátní hybridní odrůda lipnice luční Thermal Blue, která svým intenzivním odnožováním dokáže rychle vyplnit prázdná místa v trávníku. Tato odrůda je ve směsi Supreme obalovaná systémem Smart Start, který jí umožní rychlejší klíčení a konkurenceschopnost vůči ostatním travním druhům v počátečních fázích růstu.

Kvalitní zahradní osivo

Výsev trávníka

Nejvhodnější období pro výsev trávníku je jaro – od dubna do začátku června. Na jaře je půda mírně ohřátá a sušší. Na podzim je výsev také možný a doporučuje se hlavně z toho důvodu, že růst plevelů je pomalý. Teplota půdy by měla být minimálně 8 ° C a opracovat by se měla nejpozději týden před výsevom.najlepšie jem při výsevu použít Secí, kteří osivo rovnoměrně rozloží na plochu.

Výsev aplikátorem

Výsev je možné provádět v jarním, letním a podzimním období v závislosti na přítomnosti a typu závlahového systému. Při výsevu se používá secí stroje nebo aplikátor osiv. Využíváním profesionální techniky je osivo zapracováno do hloubky rovnoměrně. Rostliny tak rostou rychleji a porost se poměrně rychle chytne. Některé secí stroje jsou vhodné na málo dostupná místa. Na trhu jsou i multifunkční stroje, které provádějí více činností a jsou vybaveny hnací jednotkou.

Samotný výsev trávníka

– Do půdy se zapracuje hnojivo, nejlépe zásobní. Aby byl trávník rovnoměrně zbarvený, mělo by se hnojivo zapracovat pomocí rozmetadla – buď malého ručního, nebo při větších plochách pomocí profesionálních aplikátorů.

– Po aplikaci hnojiva se můţe aplikovat osivo asi 2 cm hluboko. Pro rovnoměrnost výsevu je potřeba vysévat dvakrát kolmo na sebe. osivo [Jak vysévat] Jak vysievaťsa nesmí zapracovat hluboko, protože trávy v počátečním stadiu klíčení nejsou schopny přerůst z větší hloubky a klíčení travního osiva by tak bylo příliš nerovnoměrné. I osivo se aplikuje pomocí rozmetadel. Na závěr se plocha zlehka prohrábne s vrchní vrstvou půdy a povrch se opět uválet.

– Semínka při okrajích cestiček a při terase se vysévají hustší. Nyní je důležité dobře polít plochu – nejlépe hadicí, která nestříká prudce na jedno místo, aby se nevyplavilo osivo a hnojivo. Voda musí vytvářet sprchu, jejíž kapky padají obloučkem k zemi. Nejvhodnější čas na zalévání jsou večerní hodiny – voda se tak rychle neodpařuje a rozdíl mezi teplotou vody a vzduchu není tak velký. Rozhodně nepolévejte během horkých dnů.

– Půda nesmí až do klíčení semen proschnout. Pokud je teplé a vlhké počasí, začne osivo klíčit už o pár dní – podle jednotlivých travních druhů ve směsi. Důležité je v prvních dvou týdnech klíčení udržovat plochu rovnoměrně vlhkou. Při koupi kvalitnější směsi, kde jsou odrůdy, jejichž klíčivost je 21 dní, se neobávejte toho, pokud vám osivo po dvou týdnech ještě neklíčí. Pokud jste nehnojili při setbě, je třeba obohatit půdu startovací dávkou hnojiva.

Půda nesmí až do klíčení semen proschnout. Pokud je teplé a vlhké počasí, začne osivo klíčit už o pár dní – podle jednotlivých travních druhů ve směsi. Důležité je v prvních dvou týdnech klíčení udržovat plochu rovnoměrně vlhkou. Při koupi kvalitnější směsi, kde jsou odrůdy, jejichž klíčivost je 21 dní, se neobávejte toho, pokud vám osivo po dvou týdnech ještě neklíčí. Pokud jste nehnojili při setbě, je třeba obohatit půdu startovací dávkou hnojiva.

Jak vysévat trávník?

vysev_2

Přípravky na zkvalitnění půdy

Základem zdravého a vitálního trávníku je především silný a mohutný kořenový systém, který získáme vytvořením co nejlepších podmínek pro jeho růst. Jednou z možností je i používání vhodných půdních kondicionérů. Půdní kondicionéry jsou stále častěji používaným prostředkem pro zlepšení nepříznivých půdních podmínek, a tím i zdravotního stavu trávníkových porostů.

Používejte kvalitní travní osiva

Travní osiva

Kostřava červená (Festuca rubra)

Kostřavu červenou najdeme v mnoha přírodních trávníkových plochách na téměř všech typech půdy a různých vlhkostních podmínkách. Kostřava červená relativně pomalu roste v prvním roce výsevu, má velmi jemné jehlicovité listy a je velmi hustá. Daří se jí za různých podmínek, ale je výjimečná svojí tolerancí k suchu a chudším půdním podmínkám. Rozlišujeme tři různé typy kostřavy červené, viz níže.

Kostřava červená výbežkatá (Festuca rubra rubra)

Kostřava červená výběžky je dobře vitální a adaptabilní odrůda. Formováním silných rhizomů je schopná velmi rychle uzavřít prázdné plochy v travní ploše. Snáší extrémní letní teploty lépe než ostatní druhy kostřavy červené. Festuca rubra rubra je rychlejší zapojující odrůda než Festuca rubra trichophylla nebo Festuca rubra Commute a může být použita samostatně nebo společně s ostatními typy kostřavy červené, aby se zajistilo dobré zapojení travního porostu.

Kostřava červená krátkovýbežkatá (Festuca rubra trichophylla)

Kostřava červená krátkovýbežkatá má krátké rhizoma, které vyplní prázdné díry v travním porostu, ale v menším rozsahu než kostřavy červené výběžkatých. Hustota porostu je velmi vysoká, což umožňuje dobře snášet nízké sečení porostu. Vysoká odolnost vůči zasolenosti způsobuje, že Kostřava červená krátkovýbežkatá je dobrým komponentem v směsích pro trávy, které se používají na výsadbu v blízkosti silnic a parků, kde je sůl používaná během zimy na posyp silnic a chodníků. Odolnost kostřavy červené krátkovýbežkaté vůči suchu a stínu je vyšší než u ostatních druhů kostřavy červené a proto se jí daří zejména v přímořském mírném klimatickém pásmu.

Kostřava červená trstnatá (Festuca rubra commutata)

Kostřava červená trstnatá nevytváří rhizoma (je to trstnatá tráva) ale má nejvyšší hustotu obrostu ze všech tří typů kostřavy červené. Při používání kostřavy červené trstnaté ve směsích je potřeba přidat výběžkatý typ kostřavy červené, který vytváří rhizoma (nebo lipnice luční), pro lepší vyplnění prázdných míst v trávníku. V chladnějších oblastech je kostřava červená trstnatá důležitou složkou trav, protože je odolnější vůči chladu jako ostatní druhy kostřava črevené. Pro vysokou hustotu porostu je důležitým komponentem ve směsích, u kterých se vyžaduje nízké sekání porostu například u golfových trávníků.

Lipnice luční (Poa pratensis)

Lipnice luční je středně vysoká, výběžkatá bylina. Stéblo dorůstá výšky 20–120 cm. Listová pochva je oblá nebo mírně zmáčklá ze stran, jazýčky jsou krátké, uťaté. Ouška chybějí. Obilky jsou malé a ochmýřené. Čepele listů jsou jasně zelené a mírně lesklé. Středem čepele se táhnou dvě světlejší rýžky. Květy v mnohokvětých kláscích jsou na spodní části plev porostlé dlouhými vlákny, které někdy vypadají jako vlákna pavučiny. Ve spleti těchto vláken často zůstávají viset vypadávající obilky. Květenství je jehlancovitá lata, někdy dost dlouhá, jejiž boční ramena jsou drsná. Má mohutný kořenový systém, který se rozprostírá převážně v povrchové vrstvě půdy (do 10 cm). Lipnice luční se plně vyvíjí až třetím nebo čtvrtým rokem. Brzy na jaře obrůstá a začíná kvést. Kvete od května do začátku srpna.

Jílek vytrvalý

Jílek vytrvalý je nejrychleji zakládajícím travním druhům ze všech druhů používaných k zakládání trávníku. Daří se mu v mírných klimatických podmínkách, ale dobře snáší i teploty pod minus 16-18 ° C bez sněhové přikrývky. Pokud je trávník pokrytý sněhem, snáší i nižší teploty. V oblastech mírného pásma má jílek vytrvalý opravdu vysokou životnost. Může se používat ve většině půdních typů kromě velmi vlhkých půd. Jílek vytrvalý má odrůdy rané, středně rané a pozdní. Pozdní typy jsou zpravidla kvalitnější při nižší intenzitě využití, protože nárůst stonků uprostřed léta je slabší. Kromě jedné výjimky, všechny travnaté typy jsou diploidy, ale DLF – Trifolium má jednu tetraploidnú odrůdu s vypěstovanou tolerancí na stresové faktory jako jsou sucho a nemoci. Odrůdovou charakteristikou jílku vytrvalého je velmi vysoká odolnost vůči sešlapávání resp. zátěži, díky rychlému nárůstu odnoží a listů. Pro tyto své výhody je jílek vytrvalý podstatnou složkou ve směsích určených pro sportovní účely.

Kupujte kvalitní travní osiva